Our Service        

call center

call center

call center

call center

call center

call center

call center

call center

call center

call center

call center

 

 

 

        Our Media        

call center

call center

call center

call center

 

 

 

     Our Company      

call center

call center

call center

call center

call center

Call Center Marketing

அன்பானவர்களே,

எமது விளம்பர நிறுவனமான WORLD-ADD.COM ஊடாக உங்கள் தொழில்களையே அல்லது உங்களால் நடாத்தப்படும் நிகழ்வுகளையோ மற்றும் மலிவு விற்பனைகள் போன்றவற்றை மக்களிற்கு தொலைபேசியின் ஊடாக அறிவிக்க விரும்பினால் தயவுடன் எம்மோடு தொடர்பு கொள்ளவும்.

தொடர்புகளிற்கு:-

Tel : + 41 76 396 93 91

Email : infoworldadd@gmail.com

We are representatives receive inbound calls and place outbound calls for you. Our main goals are to retain your current customers, create customer loyalty and contact prospects. By outsourcing your telemarketing to us, you can be confident that your customers will remain satisfied and that difficult issues will be resolved effectively. Our inbound and outbound call center team of professionals is available to answer questions or to take orders by email, live chat or by calling our toll free number. All of our call center solutions can be integrated to increase your business sales potential.

IT’S NOT JUST A CALL… IT’S A BUSINESS OPPORTUNITY!

Our call center features include:

  • Telemarketing
  • Lead Generation
  • Lead Qualification
  • Database Enhancement
  • Appointment Setting
  • Event Support
  • Customer Retention
  • Competitive Intelligence
  • Channel Support

We provide outbound call center assistance that includes cold calling, phone surveys and much more. We strive to keep your customers satisfied and to meet your benchmarks. No matter how small or large your business is, we will coordinate a successful customer approach with our call center support that fits your business. We offer unique call center solutions that will support your every need!

 

செல்வா சுக்கின் விண்ணப்பப்படிவங்கள்