Our Service        

call center

call center

call center

call center

call center

call center

call center

call center

call center

call center

call center

 

 

 

        Our Media        

call center

call center

call center

call center

 

 

 

     Our Company      

call center

call center

call center

call center

call center

Email Marketing

அன்பானவர்களே,

உங்கள் தகவல்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக சுவிசிற்குள் 3500 நபர்களிற்கு சென்றடையவேண்டுமா? கீழே உள்ள விண்ணப்பத்தை நிரப்பி அனுப்பவும் அல்லது எமது தொலைபேசி எண்ணோடோ அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியுடன் தொடர்புகொண்டு மிகுதித் தகவல்களை அறிந்துகொள்ளலாம். மிகக் குறைந்த கட்டணமே அறவிடப்படும்.

தொடர்புகளிற்கு:-

Tel : + 41 76 396 93 91

Email : infoworldadd@gmail.com

E mail marketing can be termed in its simplest format as an effective forum to market products & services to a specific or targeted group of customers by utilizing electronic mail or communication. The main ideology behind such a merchandising concept is to cultivate loyalty, integrity, and brand awareness among customers in addition to being able to win the trust of the targeted customers which in turn is the most important ingredient for any successful business venture. In today’s fast evolving business world, E marketing has become the norm of practice instead of the exception.

COST EFFECTIVE

The key word or requirement for any commercial business. Interaction via e-mails is much more cost effective than any other form of communication.

INSTANT GRATIFICATION WITH IMMEDIATE RESULTS

E-mail marketing provides you with the opportunity to deliver your message directly to the customer.

POSITIVE IMPACT ON SALES

It has been proven that e-marketing will & can yield a very positive outcome with increased sales.

EFFICIENT & AUTOMATED SALE / MARKETING CAMPAIGNS

Making it so much easier for your company to schedule & pre arrange promotional e-mails weeks or months in advance.

செல்வா சுக்கின் விண்ணப்பப்படிவங்கள்